Nynorsksenteret samarbeider med spelutviklar

Selskapet Eduplaytion utviklar eit matematikkspel som heiter Numetry. No samarbeider dei med Nynorsksenteret ved Høgskulen i Volda for å lage ei nynorskutgåve.

 

 

 

– Dei tilsette ved Nynorsksenteret skal omsetje og språkvaske teksten til dataspelet. Dei har også skaffa ulike personar som har lese inn replikkar i studio ved Høgskulen i Volda, fortel Kristoffer Hundershagen som er som er dagleg leiar i Eduplaytion.

Tilsette ved Nynorsksenteret har hatt det faglege ansvaret, medan studentar ved høgskulen har stått for teknikk og filming i studio.
– For oss er det ein fordel å samarbeide med ein stor aktør som kan løyse mange oppgåver, i staden for å bruke mange små aktørar. På Nynorsksenteret har dei folk med høg kompetanse, og det er fint at studentar får vere med på prosjektet. Det er ein vinn-vinn-situasjon for alle partar, meiner Hundershagen.

Mange skular saknar gode, digitale læremiddel på nynorsk.
– Vi opplever at tilbydarar ofte synest det er vanskeleg å legge til rette for det. Det ønskjer vi å gjere noko med, seier Anne Marta Vinsrygg Vadstein ved Nynorsksenteret.

Klikk her for å lese meir om samarbeidet

 

 

 

Besøk frå Interactive Norway

I dag har digitalpedagogen Lars Peter Østremn frå Interactive Norway hatt opplæring av bruk av Prowise Presenter 10 for fyrsteårsstudentar i barnehagelærarutdanninga.

Prowise Presenter 10 er ei skybasert undervisningsprogramvare som kan verte brukt frå barnehage til vidaregåande skule. Du kan bruke Prowise Presenter 10 på mobil, iPad, PC, mac og alle interaktive skjermar.  Studentane har fått ei innføring i moglegheitene i programvaren, og har fått prøvd dette ut sjølve.

 

DigiGLU-Samling på Sæbø

12.-13. desember vart det arrangert DigiGLU-samling for fleire av dei som er knytt til DigiGLU-prosjektet hjå Høgskulen i Volda. Dette var eit samarbeid mellom DigiGLU-fagutviklingsgruppene, HPE205, DigiGLU-MAGLU-studentane og GLU-masterfagutviklingsgruppa.

Her vart det på tvers av ulike fagmiljø på Høgskulen diskutert og lagt fram forslag til revidering av PfDK-mastertrappa. Vidare vart det presentert delprosjekt framover, og til sist arbeid med å presentere planar for og pågåande FOU-arbeid.

Finansminister Siv Jensen imponert over Ulstein-elevar

«Ulstein er den første kommunen i landet der alle elevane lærer å programmere. Kommunen og Høgskulen i Volda har saman skapt Ulsteinmodellen, der alle lærarane i kommunen får vidareutdanning i bruk av digitale verktøy og ressursar i undervisninga.»

Foto: Rakel Ellingsen

Finansministeren fekk eit innblikk i kva elevar i Ulstein kommune har jobba med gjennom Teknologiskulen. Siv Jensen var  både imponert, nysgjerrig og engasjert i det elevane hadde å fortelle.

Lese heile innlegget frå Ulstein kommune her

Samarbeid med Nye Ålesund kommune og FN sin smartbylab

DigiGLU og Digital kompetanse i læring (DKL) gler seg til å samarbeide med Nye Ålesund kommune og FN sin smartbylab som no er opna!

Gjennom DigiGLU har DKL eit mål om å samarbeide om skaping, entreprenørskap og digital innovasjon i skulen. Frå 2020 vil DKL saman med Sunnmøre regionråd etterutdanne 1500 lærarar og leiarar i Ålesunds-regionen innan profesjonsfagleg digital kompetanse gjennom Dekomp – Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skulen.

Generalsekretær i FN for U4SSC Kari Aina Eik orienterer om FN Smart City Lab under strategiseminar for partnerane 7.november. Ålesund er andre lab som blir etablert på verdsbasis.

 

 

Ulstein-modellen vekkjer interesse i regjeringa

Øyvind Tveten i Regional og næringsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune hadde fredag eit innlegg for regjeringa sitt Kompetansepolitiske råd. Tveten brukte Ulstein-modellen for å vise korleis våre UoH-institusjonar jobbar godt med etter- og vidareutdanning. Dette vekte interesse frå Kunnskapsdepartementet og Jan Tore Sanner sin politiske rådgjevar. Vi gler oss til å følgje opp interessa!

DigiGLU brukar Ulstein-modellen. Det er ein modell for skulebasert utvikling der alle lærarar får kompetanseheving samtidig. Du kan lese meir om Ulstein-modellen her

Skaparhuset i Ulstein

Digital Kompetanse i Læring og DigiGLU-prosjektet med med på å utvikle Skaparhuset i Ulstein. Skaparhuset skal bli staden der næringsliv, elevar, studentar og offentleg tilsette møtest for å nyskape, lære og løyse utfordringar i samarbeid. Kultur, nærings- og folkehelseutvalet i fylket og Sparebanken Møre løyver no 2,5 millionar kroner til prosjektet!

DigiGLU har som mål å styrke lærarstudentar, lærarutdannarar og praksisfeltet sin kritiske og kreative profesjonsfaglege digitale kompetanse. For å nå måla vert det sett i gong ulike tiltak og delprosjekt. Delprosjekt 4 handlar om å utvikle nye læringsareal og -utstyr. I Skaparhuset skal lokalet vere fleksibelt og ha ulike soner:

  • digital sone
  • verkstadsone
  • sosial sone
  • undervisningssone
  • møtesone
  • kontorsone med kontorfellesskap for Mafoss, NCE iKuben, ÅKP/HoppID-kontoret og Ulstein Næringsforum, i tillegg til kontor for gründerar og relevante einmannsbedrifter

Som eit ledd i delprosjekt 4 har DigiGLU ved Høgskulen i Volda i tillegg utvikla Læringsverkstaden, Skaparverkstad i K&H sine verkstadar, og arbeidd for å å gje tilgang til student- og lærarutstyr, iPadar & Cromebooks med digitale læringsressursar, demostasjonar om digitale klasserom og biblioteksutlån.

 

Illustrasjon av innhald i Læringsverkstaden

Vi gav animasjonsstudentar skisse av innhald og utstyr i Læringsverkstaden, kor dei ut i frå dette kom med forslag til teikning som skulle pryde veggen utanfor verkstaden. Hensikta med teikninga er å illustrere kva som skjer inne i Læringsverkstaden. No er resultatet komt opp på veggen, og du kan sjå prosessen i filmen under.

Tusen takk til animasjonsstudenten Markus Dahl for fantastisk teikning og maling, og til lærarstudent Rebekka Malen Sefland for malingshjelp.

Film: Andreas Solbakken

 

Nasjonal nettverkssamling i desentralisert ordning for kompetanseutvikling

Torsdag 26. og fredag 27. september var det nasjonal nettverkssamling for UH-miljø i DeKomp på Gardermoen. Frå Digital Kompetanse i Læring hjå Høgskulen i Volda var Synnøve Amdam og Marianne Ulstein Johnston tilstades.

Samlinga bestod av workshop leia av OECD som har i oppdrag å følgje prosessen med implementering av DeKomp i Norge. UH-miljø, skuleeigarar og fylkesmenn diskuterte korleis implementeringa har gått så langt. Vidare handla det om fagfornyinga si rolle i DeKomp då forbereding til innføring av nye læreplanar er satt i verk.

Digital kompetanse er eit av satsingsområda i DeKomp i skulen, og region Nordre Sunnmøre er no gang med eit samarbeid med Høgskulen i Volda i forhold til Profesjonsfagleg Digital kompetanse (PfDK).