Nasjonal nettverkssamling i desentralisert ordning for kompetanseutvikling

Torsdag 26. og fredag 27. september var det nasjonal nettverkssamling for UH-miljø i DeKomp på Gardermoen. Frå Digital Kompetanse i Læring hjå Høgskulen i Volda var Synnøve Amdam og Marianne Ulstein Johnston tilstades.

Samlinga bestod av workshop leia av OECD som har i oppdrag å følgje prosessen med implementering av DeKomp i Norge. UH-miljø, skuleeigarar og fylkesmenn diskuterte korleis implementeringa har gått så langt. Vidare handla det om fagfornyinga si rolle i DeKomp då forbereding til innføring av nye læreplanar er satt i verk.

Digital kompetanse er eit av satsingsområda i DeKomp i skulen, og region Nordre Sunnmøre er no gang med eit samarbeid med Høgskulen i Volda i forhold til Profesjonsfagleg Digital kompetanse (PfDK).