SEMINAR

Seminar Fagfornyelsen og programmering

Vi inviterer lærerutdannere i matematikk til et aktivt seminar om pedagogisk bruk av Geogebra og programmering i matematikkundervisningen knyttet til Fagfornyelsen. Leder for læreplangruppa i matematikk, Renate Jensen, innleder, og vi ser nærmere på eksempler til bruk for studenter og elever, tester ut, diskuterer og tar med oss ideer tilbake til egen arbeidsplass.

Seminaret finner sted 4.-5.mars fra lunsj til lunsj på Quality Airport Hotel Gardermoen. DigiGLU (HVO) og DigiLU (HiØ) står for en del av kostnadene, egenandel er kr. 2200 for hele seminaret med middag og overnatting, bare dagpakker kr 500 per dag.

Seminaret er knyttet til digitaliseringsprosjektene på NTNU, USN, UiA, HiØ og HVO. Tilhører du en annen institusjon og er interessert i å delta, ta kontakt med prosjektleder for DigiLU Ilka Nagel ved HiØ (ilka.nagel@hiof.no).

Program

Påmelding

Demonstrasjon av robot

Dei tilsette i fagmiljøet for Digital kompetanse i læring (DKL) fekk ein fin demonstrasjon av dei ulike funksjonane til roboten DOBOT Magician.

I denne artikkelen frå NRK Møre og Romsdal kan du lese om teknologisatsing og vidareutdanning av lærarar ved Høgskulen i Volda, som del av den digitale kompetansehevinga i grunnskulen.

Kunnskapsdepartementet sin strategi for utvikling av digital kompetanse i skulane kan du lese meir om her.

 

Dobot Magician

 

 

G Suite for Education

Kurs i G Suite for Education

Undervisning og skulearbeid i ein digital kvardag stiller stadig større krav til gode verktøy for samskriving, kommunikasjon, presentasjon og deling av arbeid. DKL07KV er eit studie som går over heile hausten, med leksjonar kvar veke. Vi har ei samling i månaden. G Suite for Education er ein omfattande pakke med program, og vi vil arbeide med dei mest relevante utover hausten. Vi vil bruke mykje tid til å sjå på korleis desse verktøya kan bidra til bedre læring, og ein bedre samarbeidskultur for elevane. Kurset vil gi ei undervisning som er bedre i samsvar med den kvardagen elevane har utanfor skulen.

Dette biletet er frå 2. samling i Volda. Her har kursdeltakarane fått i oppgåve å opprette eit klasserom i Google Classroom.
Her er det oppretta mapper med innhald i ulike fag.

 

Den 29. august hadde vi første samling i studiet G Suite for Education med lærarane i Volda. På første samling brukte vi dagen til ein generell gjennomgang av løysinga, og korleis lærarane kan bruke den i undervisninga. Skulane i Volda har allereie arbeida med G-suite i eit halvt år, og lærarane har starta å ta i bruk verktøya. Det var difor ein motivert gjeng som møtte opp på første samling.

Biletet er frå første samling. Her vert lærarane kursa i G Suite for Education. Kurset omfattar pedagogisk bruk av verktøya, sikkerheit og praktisk bruk både for lærarar og elevar.

 

Samansette tekstar og digital kompetanse i læring

Kurs i samansette tekstar på Øyra skule i Volda

Kurset er eit emne på 5 stp. i Samansette tekstar i læring (DKL03KV) for lærarar som tek vidareutdanning i digital kompetanse i læring. Hensikta med kurset er mellom anna å kunne nytte digitale ressursar og produsere samansette tekstar i ein læringssamanheng, og å kunne rettleie og vurder elevane i produksjon av samansette tekstar knytta til ulike fag.

Her brukast appen Clips for opptak og redigering av video. Oppgåva her er å lage ei digital forteljing.

Første dag med bruk av iPad på MAGLU

Masterstudentane i grunnskulelærarutdanninga er i gang med bruk av digitale ressursar. Her testar dei ut bruk av iPad i norskfaget. Hensikta med utviklinga av digital kompetanse i grunnskulelærarutdanninga er at lærarstudentane skal få auka si digitale kompetanse for å bli bedre rusta til å kunne legge til rette for bruk av digitale læringsressursar i si eiga undervisning.

Miriam og Ingrid testar ut to ulike appar på iPad.

Fleire av studentane fortel om erfaringar med bruk av iPad ute i praksis. Appar som Explain Everything, iThought og Book Creator vert omsnakka.

– Det er genialt! Med Book Creator kan ein lage bøker med bileter, skrift og lyd. Då kan elevane ta opp lyden når dei les, slik at dei sjølve eller læraren og medelevane kan høyre det etterpå, forklarar Julie.

Magnus fortel om korleis Explain Everything mellom anna kan brukast til å lage avanserte tankekart.

Andrine og Julie testar ut appen Padlet.
Magnus og Jørgen brukar Explain Everything til ei av oppgåvene.

 

 

 

Tiril og Marte diskuterer ei av oppgåvene som skal utførast på iPad.