Ulstein-modellen vekkjer interesse i regjeringa

Øyvind Tveten i Regional og næringsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune hadde fredag eit innlegg for regjeringa sitt Kompetansepolitiske råd. Tveten brukte Ulstein-modellen for å vise korleis våre UoH-institusjonar jobbar godt med etter- og vidareutdanning. Dette vekte interesse frå Kunnskapsdepartementet og Jan Tore Sanner sin politiske rådgjevar. Vi gler oss til å følgje opp interessa!

DigiGLU brukar Ulstein-modellen. Det er ein modell for skulebasert utvikling der alle lærarar får kompetanseheving samtidig. Du kan lese meir om Ulstein-modellen her

Skaparhuset i Ulstein

Digital Kompetanse i Læring og DigiGLU-prosjektet med med på å utvikle Skaparhuset i Ulstein. Skaparhuset skal bli staden der næringsliv, elevar, studentar og offentleg tilsette møtest for å nyskape, lære og løyse utfordringar i samarbeid. Kultur, nærings- og folkehelseutvalet i fylket og Sparebanken Møre løyver no 2,5 millionar kroner til prosjektet!

DigiGLU har som mål å styrke lærarstudentar, lærarutdannarar og praksisfeltet sin kritiske og kreative profesjonsfaglege digitale kompetanse. For å nå måla vert det sett i gong ulike tiltak og delprosjekt. Delprosjekt 4 handlar om å utvikle nye læringsareal og -utstyr. I Skaparhuset skal lokalet vere fleksibelt og ha ulike soner:

  • digital sone
  • verkstadsone
  • sosial sone
  • undervisningssone
  • møtesone
  • kontorsone med kontorfellesskap for Mafoss, NCE iKuben, ÅKP/HoppID-kontoret og Ulstein Næringsforum, i tillegg til kontor for gründerar og relevante einmannsbedrifter

Som eit ledd i delprosjekt 4 har DigiGLU ved Høgskulen i Volda i tillegg utvikla Læringsverkstaden, Skaparverkstad i K&H sine verkstadar, og arbeidd for å å gje tilgang til student- og lærarutstyr, iPadar & Cromebooks med digitale læringsressursar, demostasjonar om digitale klasserom og biblioteksutlån.

 

Illustrasjon av innhald i Læringsverkstaden

Vi gav animasjonsstudentar skisse av innhald og utstyr i Læringsverkstaden, kor dei ut i frå dette kom med forslag til teikning som skulle pryde veggen utanfor verkstaden. Hensikta med teikninga er å illustrere kva som skjer inne i Læringsverkstaden. No er resultatet komt opp på veggen, og du kan sjå prosessen i filmen under.

Tusen takk til animasjonsstudenten Markus Dahl for fantastisk teikning og maling, og til lærarstudent Rebekka Malen Sefland for malingshjelp.

Film: Andreas Solbakken

 

Nasjonal nettverkssamling i desentralisert ordning for kompetanseutvikling

Torsdag 26. og fredag 27. september var det nasjonal nettverkssamling for UH-miljø i DeKomp på Gardermoen. Frå Digital Kompetanse i Læring hjå Høgskulen i Volda var Synnøve Amdam og Marianne Ulstein Johnston tilstades.

Samlinga bestod av workshop leia av OECD som har i oppdrag å følgje prosessen med implementering av DeKomp i Norge. UH-miljø, skuleeigarar og fylkesmenn diskuterte korleis implementeringa har gått så langt. Vidare handla det om fagfornyinga si rolle i DeKomp då forbereding til innføring av nye læreplanar er satt i verk.

Digital kompetanse er eit av satsingsområda i DeKomp i skulen, og region Nordre Sunnmøre er no gang med eit samarbeid med Høgskulen i Volda i forhold til Profesjonsfagleg Digital kompetanse (PfDK).